डोके खाजवा, जमले तर  कळवा

उत्तर सांगा,  (२दिवसात.)   ..एका घरात ३ लोक राहतात. ☝ एक मुका, ☝एक बहिरा, ☝एक आंधळा...   आंधळयाची शंभरची नोट बहिरा चोरतो, व हे मुका पाहतो, मुक्याला ही  गोष्ट आंधळ्यास सांगावयाची आहे, तो कसा सांगेल?..

उत्तर सांगा,  (२दिवसात.)

..एका घरात ३ लोक राहतात.
☝ एक मुका, ☝एक बहिरा, ☝एक आंधळा…

आंधळयाची शंभरची नोट बहिरा चोरतो, व हे मुका पाहतो,
मुक्याला ही  गोष्ट आंधळ्यास सांगावयाची आहे, तो कसा सांगेल?..

डोके खाजवा,
जमले तर  कळवा

Give your answer in the comment section

amexing.com
amexing.com